ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αυτή η εγγύηση δεν εκφράζει τα δικαιώματα που παρέχονται στους καταναλωτές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη
χώρα στην οποία αγοράστηκε το προιόν, και οι ορισμοί των οποίων, σε περίπτωση διαμάχης, υπερισχύουν σε σχέση με το περιεχόμενο της παρούσας εγγύησης.

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά ή/και κατασκευαστικές ανωμαλίες που διαπιστώνονται τη στιγμή της αγοράς ή κατά τη
συνήθη χρήση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης ,η Molho Group αναγνωρίζει την εγκυρότητα των όρων της εγγύησης για μια περίοδο 24 μηνών μετά από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν και στην περίπτωση που η αγορά έγινε από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής.

Η εγγύηση αναγνωρίζεται και ισχύει για τον πρώτο ιδιοκτήτη του παρόντος προϊόντος που αγοράστηκε.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή των ελλατωματικών εξαρτημάτων λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων εξ’αρχής.

Η Molho Group διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την κρίση της, αν θα εφαρμόσει την εγγύηση μέσω της επισκευής ή της αντικατάστασης του προϊόντος.

Για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε τον το αντίγραφο της απόδειξης που εκδόθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς του
προϊόντος, ελέγχοντας αν επάνω σε αυτή αναφέρεται κατά τρόπο ευανάγνωστο η ημερομηνία αγοράς.

Αυτοί οι όροι της εγγύησης παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που:

 • Το προϊόν χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που αναφέρονται ρητά
  στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με όσα προβλέπονται
  στο αντίστοιχο εγχειρίδιο.
 • Το προϊόν έχει υποστεί επισκευές σε μη εξουσιοδοτημένα και συμβατικά κέντρα
  σέρβις.
 • Το προϊόν έχει υποστεί τροποποιήσεις ή/και παρεμβάσεις. Ενδεχόμενες
  τροποποιήσεις απαλλάσσουν την Molho Group από οποιαδήποτε ευθύνη.
 • Το ελάττωμα οφείλεται σε αμέλεια ή απρόσεκτη χρήση.
 • Το προιόν έχει παρουσιάσει φυσιολογική φθορά που προκύπτει από μια
  παρατεταμένη και συνεχή χρήση προγραμματισμένη καθημερινά.
 • Το προιόν έχει χαλάσει, έστω και τυχαία, από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή από τρίτους.
 • Το προϊόν αποστέλλεται στον αντιπρόσωπο για σέρβις, χωρίς το πρωτότυπο της
  απόδειξης

Τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται και/ή δεν είναι εγκεκριμένα από την Molho Group, δε θα καλύπτονται

από τους όρους της εγγύησής μας.
Η Molho Group αποποιείται κάθε ευθύνη για βλάβες σε πράγματα ή άτομα που προκαλούνται από ακατάλληλη και/ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η Εταιρεία εξακολουθεί να παρέχει το σέρβις των προϊόντων της έναντι αμοιβής εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών
από την ημερομηνία της εισαγωγής στην αγορά των ιδίων, μετά την οποία θα αξιολογείται κατά περίπτωση η δυνατότητα παρέμβασης.

Η Molho Group προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε τεχνική ή αισθητική λεπτομέρεια χωρίς
προειδοποίηση.